Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Quyết định số 979/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 và Công văn số 1850/BVHTTDL-GĐ ngày 27/05/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022, ngày 16/9/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 587/KH-UBND, như sau:

Với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt 70% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc.

Việc triển khai bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự lan toả, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo gia đình, cộng đồng, xã hội.

Để triển khai toàn diện, có hiệu quả, Kế hoạch xác định 06 nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, tổ chức các hoạt động tuyên truyền; xây dựng tài liệu, các sản phẩm truyền thông hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Thứ  hai, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Thứ ba, tổ chức phát động đăng ký và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ tư, tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong các hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình tại các địa phương.

Thứ năm, tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chông hòa thuận, anh, chị, em đoàn kết thương yêu nhau.

Thứ sáu, tổng kết, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, giao cụ thể trách nhiệm các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch số 587/KH-UBND xem file đính kèm

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.614
   Online: 32