Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Nhằm triển khai thực hiện Văn bản số 5298/UBND-NCPC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ”; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn năm 2022; ngày 20/9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 877/STP-HCTP&BTTP về việc phối hợp thực hiện các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp.

Theo dó, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” trong lĩnh vực tư pháp tại cấp huyện, cấp xã đối với các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn; nhận cha, mẹ con; thay đổi, cải chính và bổ sung hộ tịch; cấp bản sao trích lục khai tử, trích lục kết hôn; cấp bản sao Giấy khai sinh; chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... khi công dân có yêu cầu và đảm bảo hồ sơ hợp lệ.

Hai là, chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã nghiên cứu tùy theo từng trường hợp cụ thể để áp dụng triển khai “liên hoàn” giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp với các bước tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận, phê duyệt và trả kết quả. Theo đó, tập trung thực hiện đối với những thủ tục hành chính có thời gian giải quyết ngắn ngày và đơn giản, việc giải quyết thủ tục không liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị.

Ba là, chỉ đạo phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, đặc biệt là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong việc hướng dẫn, tư vấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đến các đoàn viên, hội viên của mình được biết và thực hiện.

Bốn là, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị thực hiện các mô hình hỗ trợ người dân chuyển đổi số đối với một số loại giấy tờ thiết yếu của người dân; rà soát lập danh mục các loại giấy tờ có nhu cầu sử dụng cao, có giá trị sử dụng nhiều lần để niêm yết, khuyến nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng nhằm đơn giản hóa giấy tờ hành chính.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 323.748
   Online: 38