Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 13/12/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BVHTTDL quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Đơn vị hành chính thuộc Bộ; đơn vị hành chính thuộc Tổng cục và tương đương, cơ quan thuộc tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục và tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Bộ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể, các vị trí quản lý ngân sách, tài sản, tài chính, đầu tư trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; vị trí trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc tổ chức cán bộ, văn hóa, thể thao, du lịch, thanh tra phải định kỳ chuyển đổi.

Danh mục vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm: thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích theo thẩm quyền; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai quật khẩn cấp; thẩm định hồ sơ đề nghị có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn, thi người đẹp, người mẫu; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài; thẩm định hồ sơ dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh, quốc gia và quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật; trình phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.

Thời hạn thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 (ba) năm đến 05 (năm) năm (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2023.

Chi tiết xem file đính kèm dưới đây:

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 554.965
Online: 23