Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 17/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể được triển khai thực hiện bao gồm:

(1) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 764/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Duy trì, cập nhật, cung cấp thông tin, tuyên truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Đẩy mạnh công tác PBGDPL về quyền con người gắn với triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028; Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Biên soạn và cấp phát tài liệu PBGDPL; bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam...

(2) Công tác hòa giải ở cơ sở: Thực hiện có hiệu quả Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp triển khai công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổng kết 10 năm Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2013, trọng tâm là tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi các cấp

(3) Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL: Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn số 661/HD-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm: Chủ động tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch này và các nội dung khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp; bảo đảm quyền thông tin pháp luật của công dân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã: Trên cơ sở Kế hoạch này, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình; bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL, công tác hòa giải ở cơ sở và cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, cân đối giữa nhiệm vụ với các điều kiện bảo đảm. Bố trí bộ phận/đầu mối tham mưu thực hiện công tác PBGDPL; hoà giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại đơn vị, địa phương./.

Chi tiết văn bản xem tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.387
   Online: 66