Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm củng cố và nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong Nhân dân, ngày 27/02/2023 Công an tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 106/KH-CAT-PV01 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án) trong Công an tỉnh năm 2023, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân ở cơ sở theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp. Trong đó tập trung tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân; các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến an ninh, trật tự như: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Cảnh sát cơ động, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính với hành vi cản trở hoạt động tố tụng và các văn bản hướng dẫn thi hành...; ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; những tấm gương vươn lên sau lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, lĩnh vực, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, tư vấn pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Chú trọng đến đa dạng hóa hoạt động truyền thông chính sách pháp luật trước, trong và sau khi văn bản được ban hành bằng các phương thức truyền thông mới, hiệu quả. Tổ chức giáo dục, tư vấn pháp luật cá biệt với những đối tượng yếu thế và đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật.