Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong toàn Đảng bộ , ngày 22 tháng 02 năm 2023, Đảng uỷ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 17-KH-ĐU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch gồm: Tổ chức nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023: "Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương"; Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân và tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giúp các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch; Thực hiện “nêu gương” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương “Người tốt - Việc tốt”, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ giao các Chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký cam kết làm theo Bác; tổ chức cho đảng viên, quần chúng trong Chi bộ cam kết thực hiện học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao và nội dung chuyên đề năm 2023, bản cam kết được niêm yết, giám sát thực hiện và tổ chức kiểm điểm kết quả thực hiện trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ; tổ chức bình xét ghi danh “Người tốt - Việc tốt” định kỳ hàng quý.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.601
   Online: 68