Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 28/02/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu tại hệ thống thông tin báo cáo năm 2023.

Kế hoạch nhằm mục đích: Trang bị kỹ năng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin; Nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát TTHC, trên cơ sở đó tham mưu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đầy đủ, kịp thời có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay

Theo đó, nội dung tập huấn bao gồm: Nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong giải quyết TTHC và nghiệp vụ cập nhật, khai thác sử dụng dữ liệu từ hệ thống thông tin báo cáo.

Thành phần tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận một cửa các cấp và trực tiếp tham mưu (giải quyết) TTHC; cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi, cập nhật, thực hiện các chế độ báo cáo tại Hệ thống báo cáo tỉnh Bắc Kạn.

Các lớp tập huấn được tổ chức dưới hình thức tập huấn tập trung và dự kiến tổ chức vào quý II hoặc III năm 2023.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Chi tiết Kế hoạch số 119KH-UBND xem File đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 512.536
   Online: 41