Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai Đề án 06 góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; ngày 28/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chuyển đổi số; trong đó, xác định triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các đơn vị, địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện Đề án 06.

2. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo đồng bộ, tập trung có khả năng kết nối, chia sẻ, liên thông. Khẩn trương hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hiện rà soát và cải tiến quy trình theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao kỹ năng số, từng bước hình thành công dân số, xã hội số. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Ưu tiên bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách nhằm triển khai thực hiệnhiệu quả Đề án 06. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo năng lực, kỹ năng số đểphục vụ, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp.

4. Quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, để chậm hoặc quá hạn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Chi tiết Chỉ thị số 26-CT/TU xem File đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 555.088
   Online: 29